NHÓM THUỐC SINH LÝ

VARDELENA

- Hoạt chất: Vardenafil hydrochloride trihydrate tương đương Vardenafil...............10 mg

VARDELENA

Liên hệ
RILIXETIN

Dapoxetine hydrochloride tương đương Dapoxetine 30 mg.

RILIXETIN

Liên hệ
MIFE 10

Mifepristone (dạng micronised) ......10 mg

MIFE 10

Liên hệ